Институт за изкуствознание - БАН
Search Bulgarian       web-space
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links
IASPMPopular Music Today: 
Objects, Practices, Approaches
Preliminary Program 
(Bulgarian version)
Preliminary Program
(English Version)
Seminar Objectives
(in Bulgarian Language)
Abstracts
(English Version)
Participants' web sites and 
e-mails
Hotel -
BAS
Back to Main Page (Call for papers)


Международен научен семинар на тема:
"Популярната музика днес: обекти, практики, подходи"
23-24 юни 2000, София

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Семинарът е инициатива на Българската секция на Международната асоциация за изучаване на популярната музика (IASPM), чиито членове в по-голямата си част същевременно са научни сътрудници в Института за изкуствознание при БАН. Българската секция на IASPM е основана през 1989 година от български учени, вече занимаващи се с изследвания в областта на популярната музика, а присъединяването им към IASPM (единствена по рода си международна академична общност, легитимирала необходимостта от обособяване на предмета “популярна музика” в образователната система и акцентираща на спецификата й като относително нова хуманитарна дисциплина) е логично следствие от принадлежността им към аналогичен изследователски обект и общ патос на подходите.

Обосновка на целите:

Тази първа инициатива на IASPM в България ще допринесе за изясняване статута на изследването на популярната музика като самостойна научна област сред по-широки академични, университетски, журналистически и културни кръгове у нас и ще съдейства за утвърждаването й като самостоятелна учебна дисциплина. Необходимостта от това е много силна, защото, доколкото днес у нас въпросите на популярната музика се засягят частично в процеса на музикалното образование на подрастващите или се оказват предмет на журналистическия интерес, те обикновено се третират некомпетентно, повърхностно, инертно и без опора върху създаденото вече задълбочено академично знание в тази научна и образователна сфера. С осъществяването на подобна цел семинарът ще бъде осезаема стъпка в процеса на културната ни интеграция със страните от Европейския съюз, която предполага и разчупване/усвояване на редица образователни ценности и нормативи, присъщи на идеята за модерното университетско образование.

Както личи и от темата на семинара, идеята е фокусирана именно в посока на очертаването на базисните съдържателни и методологически аспекти на дисциплината “популярна музика”, т. е. в посока на дефиниране на това какво?/защо?/как? може и следва да бъде обект на изследванията за популярната музика. Ще бъдат анализирани и актуалните за съвременната хуманитаристика теми и аспекти като  културната глобализация и локалните различия, интеркултурната комуникация и ценностните ориентации, културната интеграция/изолация, въпроси на съвременната идентичност и етническите взаимо/противо-действия, експанзията на новите технологии, информацията и модерните медии.

С оглед на осъществяването на целите на семинара организаторите са поканили за участие с основен доклад основателят на IASPM – проф. д-р Филип Таг, виден изследовател в областта на популярната музика, преподавател в Института за популярна музика към университета в Ливърпул, Великобритания.  Участието на такава ключова фигура от международен мащаб несъмнено ще допринесе за авторитетното провеждане на семинара, както и за задълбочаването на един непосредствен и по същество международен научен обмен.
To Top

Очаквани резултати:

1. По-нататъшно утвърждаване в България на университетската дисциплина “ Изследване на популярната музика”  и разграничаването й от познатите у нас предмети на теоретичното и историческото музикознание и музикалната фолклористика;
2. Провокиране на по-нататъшни дискусии върху някои актуални проблеми на световната и българска популярна музика на границата между ХХ и ХХІ век и по-специално – относно глобализацията и промените в континенталната (европейска), регионална, национална и етническа идентичност.
3. Обмяна на опит по насоките, методиката и критериите за преподаването на тази научна дисциплина в специализираните музикални и общи средни и висши учебни заведения с оглед на бъдещата ни интеграция в европейските структури и уеднаквяването на валидността на дипломите на различните образователни степени.

Съорганизатори-партньори:
Семинарът ще ползва техническата база на Института за изкуствознание при БАН (зала и техническо оборудване),  като цялостното организационно осигуряване се осъществява на доброволни начала от членове на българската секция на IASPM. Съорганизатор на семинара е Британския Съвет в България,, който осигурява гостуването на д-р Филип Таг (пътни разноски и хотел).

Групи, към които е насочен проекта:

С оглед на пълноценното протичане на инициативата семинарът е отворен за всички интересуващи се от темата. От българска страна участие с представяне на доклади и в широко замислените дискусии са заявили членове на IASPM, както и политолози, фолклористи, преподаватели в университети и други учебни заведения, учители, журналисти. Заявки за участие от чужбина са направили специалисти от Великобритания, САЩ, Турция, Австрия и Канада, които пристигат на собствени разноски.
To Top
 
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links
                                                                        

Back to Main Page (BAS IAS)                                         Back to Main Page (Call for papers)
                            !!! This site is under construction !!!